Dofinansowania

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Co roku (czasami kilkukrotnie, aż do wyczerpania funduszy) Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) ogłaszają nabory wniosków na dofinansowanie do szkoleń.

Adresaci dofinansowania:
O dofinansowanie do szkoleń mogą starać się firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie jest istotny wymiar pracy). Szkolenie może być przeznaczone zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Poziom dofinansowania:
– dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia,
– dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia,
– kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 Zweryfikuj dostępność środków w PUP

 Wypełnienie wniosku dostępnego na stronie PUP

 Złożenie wniosku w PUP i oczekiwanie na decyzję

 Podpisanie umowy z RemediuM SE.P

 Podpisanie umowy z PUP

 Przelanie środków na konto firmy

 Realizacja szkolenia

 Dostarczenie certyfikatu i faktury do PUP

W przypadku pytań skontaktuj się z nami!

 

Uwaga: Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do PUP.