Regulamin szkoleń

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami (kopia dyplomu fizjoterapeuty / lekarza), oraz wpłatą zaliczki o ustalonej wysokości.

§ 2

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki; liczba miejsc jest ograniczona.

§ 3

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.

§ 4

Pozostałą wpłatę za kurs należy uiścić na konto w wyznaczonym przez organizatora terminie. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu.

§ 5

Faktury są wystawiane w trakcie kursu.

§ 6

W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

§ 7

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe.

§ 8

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 9

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora (np. choroba) firma Remedium Sylwia E. Piotrowska – Brudnicka zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

§ 10

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 11

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 12

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 13

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie / profilu internetowym organizatora (m.in. www.remediumsep.pl)

§ 14

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu email, do przesyłania przez firmę Remedium Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 15

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe.

§ 16

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.

§ 17

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napojów i przekąsek podczas trwania kursu.

§ 18

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.