Regulamin organizacji szkoleń

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami (kopia dyplomu fizjoterapeuty / lekarza / technika masażu), oraz uregulowaniem opłaty rezerwacyjnej o ustalonej wysokości.

§ 2

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat; liczba miejsc jest ograniczona.

§ 3

Po zamknięciu listy uczestników szkolenia istnieje możliwoś umieszczenia na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika istnieje możliwość zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.

§ 4

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.

§ 5

Pozostałą należność za kurs należy uiścić na konto w wyznaczonym przez organizatora terminie. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu.

§ 6

Faktury są wystawiane w trakcie trwania kursu.

§ 7

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika (wiadomośd pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomośd e‐mail). To, jaka częś kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania Organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.

§ 8

W przypadku otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. Jednakże Organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

§ 9

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe.

§ 10

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 11

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora (np. choroba) firma Remedium Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

§ 12

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 13

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 14

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 15

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na bezterminowe i nieodpłatne upowszechnienie swojego wizerunku (np. zdjęcie, film) oraz publikację w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy) i elektronicznej (np. strona internetowa, wiadomości e-mail, portale społecznościowe) przez firmę RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka. Uczestnik szkolenia nie może rościć sobie praw finansowych ani prawnych do wyżej wymienionych materiałów.

§ 16

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu email, do przesyłania przez firmę Remedium Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 17

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jaką­kolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić do­stęp do nich.

§ 18

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe.

§ 19

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.

§ 20

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napojów i przekąsek podczas trwania kursu.

§ 21

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.

§ 22

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu organizacji szkoleń” oraz „Polityki prywatności” firmy RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka dostępnych na stronie internetowej firmy oraz bezpośrednio u organizatora.

§ 23

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu organizacji szkoleń” od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego.